Právnická fakulta UK

Bez názvu – kópia – kópia(7)

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Prihlášky:I. Stupeň (Bc.) Študijný program: „Právo“ – do 31. 5. 2020; Študijný program „Ekonómia a právo“ – do 31.3. 2020; Študijný program „Manažment a právo“ (v anglickom jazyku) – 31.05.2020.

II. stupeň (Mgr.) Študijný program „Právo“ – do 3.7.2020; Študijný program „Právo a ekonómia“ – do 31.8.2020; Študijný program „Právo v anglickom jazyku“ – do 31.8.2020; Študijný program „Kánonické právo“ – do 3.7.2020. Dekan môže termíny predĺžiť. 

 

Prijímacie konanie sa neuskutoční.

Prihlášky: Do 31.5. 2020
Prijímačky: PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Univerzita Komenského v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Viac informácií na https://uniba.sk/sluzby/ubytovanie/.

JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky;

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, predseda Úradu pre verejné obstarávanie;

JUDr. Peter Štrpka, PhD., advokát;

JUDr. Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory;

JUDr. Soňa Mesiarkinová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR;

JUDr. Ján Šikuta, sudca Najvyššieho súdu SR a bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva;

JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky;

JUDr. Alena Poláčková, PhD., sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva;

JUDr. Marica Pirošíková, Zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva;

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., profesor a prokurátor Generálnej prokuratúry SR; Dr. h. c.

prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave;

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave;

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. verejná ochrankyňa práv;

Neuvedené.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje sociálne a prospechové štipendiá. Viac informácií na https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-mgr/stipendia/. V prípade anglických študijných programov, a to bakalárskeho študijného programu “Management and Law” a magisterského študijného programu “Law” môže študent získať štipendium až do výšky školného. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti ponúka široký výber tzv. klinických predmetov. Právne kliniky, ktorých názov je odvodený od medicínskych kliník, predstavujú spôsob vzdelávania, kedy študenti nesedia v učebniach, ale riešia konkrétne a reálne právne problémy. Už tretí rok úspešne funguje Študentská právna poradňa, ktorá bola vytvorená pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. V rámci tohto predmetu študenti poskytujú právne analýzy konkrétnym osobám, ktoré si právnu pomoc advokáta nemôžu dovoliť. Študenti sa tak učia ako komunikovať s klientom a vypracovať zrozumiteľnú právnu analýzu, pričom pracujú vždy pod dohľadom skúsených advokátov, ktorí s fakultou spolupracujú pro bono. Ďalším predmetom, ktorý v sebe taktiež zahŕňa pozitívny sociálny aspekt, je Právna klinika neziskového sektora. V spolupráci s nadáciou Pontis študenti v týchto dňoch pripravujú právnu analýzu pre nadáciu Stopka. Tá vytvorila projekt Corvus, ktorý prostredníctvom aplikácii pre smartfóny uľahčuje nevidiacim a slabozrakým každodenné činnosti. V rámci predmetu Právna klinika pre komunity chodia študenti prednášať základy práva do základných a stredných škôl, do väzníc a detských domovov. V praxi sa učia ako komunikovať, prezentovať svoje myšlienky pred publikom, reagovať na otázky a súčasne prispievajú k zvyšovaniu právneho povedomia v našej spoločnosti. Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR). Stážovaním študenti získavajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce. Veľmi zaujímavou formou kliník sú aj medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych sporoch, v ktorých sa naši študenti v anglickom jazyku konfrontujú so študentmi prakticky z celého sveta. 

Absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave majú široké možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia na našej fakulte. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v rôznych právnických profesiách a môžu sa stať advokátmi, prokurátormi, sudcami, notármi či exekútormi. Taktiež sa môžu uplatniť vo verejnej správe a rôznych oblastiach súkromnej sféry.

Webová stránka fakulty: https://www.flaw.uniba.sk/.

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/flaw.uniba/.

Všetky informácie pre uchádzačov: https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/.

Informácie o anglickom bakalárskom študijnom programe: https://www.flaw.uniba.sk/en/study/bachelors-degree-programme-in-english/.

Informácie o anglickom magisterskom študijnom programe: https://www.flaw.uniba.sk/en/study/masters-degree-programme-in-english/.

Ako to vyzeralo na Dni otvorených dverí 2019: https://www.youtube.com/watch?v=9Z47OpBjkaw. 

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku. Aj keď sme právnickou fakultou s takmer storočnou tradíciou, v nedávnej dobe sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy študijných programov, ktorými sme štúdium práva prispôsobili štandardom krajín všeobecne považovaných za vyspelý svet a vo viacerých oblastiach sme prišli s vlastnou inováciou. Disciplíny platného práva sa vyučujú od prvého ročníka, výučba je orientovaná výrazne prakticky. Práca s právnymi predpismi je pravidlom na výučbe aj na skúškach, ktorých ťažiskom je riešenie praktických prípadov. Súčasťou výučby sú simulované súdne spory a právne kliniky, študenti majú možnosť zapojiť sa aj do projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a i.). Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú výhodu na pracovnom trhu.

Často kladené otázky