Farmaceutická fakulta UK

Bez názvu – kópia – kópia(9)

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Prihlášky: do 28. 2. 2020 (do 28. 2. 2021)
Prijímačky: národné porovnávacie skúšky (v roku 2019/20 cez scio.sk), november až máj/jún priebežne
Prihlášky: Do 31.5. 2020
Prijímačky: PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, kapacita cca 6500 lôžok https://mlyny.uniba.sk https://mlyny.uniba.sk/pre-ubytovanych/cenniky http://uniba.sk/ubytovanie

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Tomislav Jurik, generálny riaditeľ spoločnosti Unipharma

farmácia: 250 v slovenskom jazyku a 80 v anglickom jazyku (magisterské štúdium, denné, spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia); zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 40 (bakalárske štúdium, denné)

sociálne štipendium, motivačné štipendium (napr. za vynikajúci prospech), jednorazové mimoriadne štipendium

farmaceutické firmy (výskum, výroba, distribúcia liekov); vo verejných a nemocničných lekárňach len na pomocných pozíciách, keďže povolanie farmaceut patrí medzi regulované zdravotnícke povolania, na jeho výkon sa dokladuje odborná spôsobilosť (diplom); Bratislava ako hlavné mesto SR ponúka široké možnosti brigádovať…

Absolventi farmaceutického štúdia nachádzajú uplatnenie na Slovensku a v zahraničí predovšetkým ako lekárnici verejných a nemocničných lekární, klinickí farmaceuti na oddeleniach nemocníc, pracovníci farmaceutických spoločností vo výrobe, výskume a distribúcii liekov, v zdravotných poisťovniach, ďalej ako pracovníci vedeckých, výskumných a kontrolných ústavov a laboratórií, ale aj ako pedagogickí pracovníci na stredných a vysokých školách pri výchove a vzdelávaní študentov s farmaceutickým zameraním.

https://www.fpharm.uniba.sk/virtualna-prehliadka

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. Vznikla v roku 1952 ako v poradí šiesta samostatná fakulta Univerzity Komenského. V rokoch 1960 – 1969 bola dokonca jedinou celoštátnou fakultou vo vtedajšom Československu.

V súčasnosti študuje na FaF UK v rôznych študijných programoch viac ako 1600 študentov zo Slovenska a iných krajín. Na FaF UK pôsobí 12 profesorov a 28 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách.

Absolventi fakulty zastávajú významné a riadiace funkcie v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí (Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Slovenská akadémia vied, ministerstvá zdravotníctva, Európska lieková agentúra, Európska komisia a pod.), vo väčšine farmaceutických spoločností, na univerzitách v USA, Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku a i.

Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, Univerzitnú lekáreň a Fakultnú lekáreň, ktoré slúžia na výučbu a zároveň ako verejné zdravotnícke zariadenia.

FaF UK má vlastnú Záhradu liečivých rastlín, kde sa na ploche 1,5 hektára pestujú a uchovávajú liečivé rastliny pre výskum i výučbu, pričom genofond záhrady zahŕňa cca 850 rastlinných druhov.

Na fakulte pôsobí aj činorodý Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF), ktorý má naozaj široké pole pôsobnosti a každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií a aktivít, napr. v marci Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú i tzv. Kariérne dni farmaceutov), Beánia farmaceutov, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty, Tabletka farmaceutov a mnoho ďalších. V spolupráci s fakultou prebiehajú projekty Advanced Training in Pharmacy Care, Clinical Skills Event, a i.
SSŠF vydáva aj ocenený časopis Farmakoviny.

Často kladené otázky

Je potrebné poslať aj tlačenú prihlášku, ak som vyplnil/a elektronickú?
Áno. Slovenská legislatívna zatiaľ neumožňuje akceptovať elektronickú prihlášku ako platný doklad záujmu o štúdium.

Ak pošlem písomnú prihlášku je nutné, aby som vyplnil aj elektronickú?
Nie. Vyplnenie elektronickej prihlášky je dobrovoľné, je ponukou pre uchádzača zadať priamo do akademického informačného systému svoje údaje, čím sa znižuje chybovosť pri ich prepise z tlačenej formy a šetrí čas a peniaze študenta pri kupovaní správneho tlačiva.

Aké prehliadače podporujú systém elektronickej prihlášky?
Sú to prehliadače Mozilla, Firefox a Internet Explorer.

Je možné sa jednou prihláškou prihlásiť na viac študijných programov?
Áno. V prihláške uveďte podľa stupňa dôležitosti študijné programy na ktoré chcete ísť podľa najvyššej priority. Ak vypĺňate elektronickú prihlášku prihláste sa na študijný program s vyššou prioritou a druhý program vyplňte rukou priamo vo vytlačenej prihláške (elektronicky nie je možné v systéme zvoliť dva študijné programy). Aj za prihlášku s viacerými študijnými programami platíte len jeden poplatok.

Aké študijné programy je možné študovať na Farmaceutickej fakulte?
Trojročný bakalársky študijný program – Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a päťročný spojený magisterský študijný program farmácia.

Je nutné v prihláške uviesť aj predmety z ktorých budem maturovať?
Nie.

Je potrebné zaslať úradne overené fotokópie ročníkových vysvedčení?
Áno, ale iba ak sa uchádzate o prijatie podľa bodu 9a) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK (bez NPS).

Maturujem v tomto roku. Je potrebné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia po vykonaní maturitnej skúšky?
Nie. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, prosím zasielajte až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium. Predložiť ho je však potrebné najneskôr v deň zápisu na štúdium. Bez maturitného vysvedčenie nie je možné študenta na štúdium zapísať.

Už som maturoval/a. Je potrebné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia?
Maturitné vysvedčenie nie je potrebné zasielať skôr, než je uchádzač podmienečne prijatý na štúdium. Zašlite ho spolu s elektronickou návratkou, alebo ho odovzdajte v deň zápisu na štúdium.

Je potrebné na prihláške potvrdiť známky zo strednej školy?
Nie. Pošlite prihlášku bez vyplnenia známok. Ak sa uchádzate o prijatie podľa bodu 9a) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK (bez NPS), je potrebné poslať s prihláškou aj úradne overené (matrikou/notárom) fotokópie ročníkových vysvedčení.

Chcem študovať magisterský študijný program Farmácia. Aký stupeň štúdia si mám vybrať pri vypĺňaní elektronickej prihlášky?
Zvoľte „I. a II. úplný vysokoškolský stupeň“  a program Farmácia „FA“

V akom formáte mám vytlačiť elektronickú prihlášku? Musím vytlačiť prihlášku na papier formátu A3?
Môžete ju vytlačiť na formát A4, alebo A3 a preložiť na dvojhárok.

Kam mám zaslať vyplnenú prihlášku?
Na adresu fakulty: Študijné oddelenie Farmaceuticka fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava.

V elektronickej prihláške vidím, že poplatok za prijímacie konanie ešte nebol zaplatený, ale ja už som ho zaplatil.
Zaplatenie poplatku sa kontroluje a eviduje v systíéme AIS2 manuálne, v súlade s ekonomickým oddelením, a dochádza pri tom k časovému posunu. V prípade nezrovnalostí uchádzačov kontaktujeme.

Zaplatil/a som bankovým prevodom, ako to mám preukázať?
Priložte k prihláške potvrdenie o realizácií platby z banky (internet-bankingu).

Môžem prihlášku priniesť osobne na Študijné oddelenie?
Áno.

Môžem zaplatiť poplatok v hotovosti na Študijnom oddelení?
Nie, poplatok treba uhradiť bezhotovostne.

Čo ak mi bude niečo v prihláške chýbať?
Prihlášky kontrolujeme. V prípade, že v prihláške sú nejasnosti, alebo chýba dôležitý údaj potrebný pre jej spracovanie, kontaktujeme uchádzačov a žiadame o ich doplnenie. Žiadna prihláška nebude bez vyrozumenia uchádzača vyradená.

Zabudol/la som podpísať prihlášku. Čo mám robiť?
Kontaktujte Študijné oddelenie, kde sa dohodnete, akým spôsobom je možné tento nedostatok odstrániť.

Bude mi zaslané potvrdenie o prijatí mojej prihlášky na VŠ?
Áno, na e-mail, ktorý uvediete vo svojej prihláške.

Musím sa prihlásiť zvlášť aj na Národné porovnávacie skúšky?
Áno. Ak sa zúčastňujete prijímacieho konania v súlade s bodom 9c) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK, je nutné, aby ste sa po prijatí e-mailu z FaF UK o spracovaní Vašej prihlášky a e-mailu zo spoločnosti Scio prihlásili na  testy Národných porovnávacích skúšok spoločnosti Scio, ktorá testy realizuje www.scio.sk.

Kedy a ako získam zľavový kupón na NPS?
Na zľavový kupón máte nárok až vtedy, keď doručíte na fakultu svoju prihlášku na štúdium. Ak si zľavu chcete uplatniť, počkajte na e-mail z fakulty, v ktorom potvrdí prijatie vašej prihlášky. V priebehu niekoľkých dní spoločnosť Scio vygeneruje zľavový kupón (číselný kód). Zľavový kupón si vyzdvihnete na stránke spoločnosti Scio pri prihlasovaní sa na skúšku.

Môže mi vysvedčenie overiť aj niekto iný než notár?
Áno, vysvedčenia môžu byť overená aj na matrike, avšak nie strednou školou.

Kde nájdem formulár žiadosti o prijatie bez prijímacích skúšok?
Žiadosť, prosím, naformulujte vlastnými slovami.

Je potrebné žiadosť zaslať zvlášť alebo ju môžem zaslať v jednej obálke s prihláškou?
V jednej obálke.

Kde má lekár potvrdiť moju zdravotnú spôsobilosť na štúdium?
Na prihláške, alebo ľubovoľnom tlačive, ktoré priložíte k prihláške.

Čo má obsahovať potvrdenie od lekára?
Lekár vo svojom posudku (potvrdení) uvedie vašu zdravotnú spôsobilosť vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.

Je potrebné. aby som sa zúčastnil Scio testov, ak žiadam o prijatie bez prijímacej skúšky?
Nie, nie je to nevyhnutné, ale keďže máte na skúšku nárok bezplatne odporúčame na ňu ísť.

Pomôže mi priemer zo strednej školy/ účasť na olympiádach pri prijatí?
Áno. Podľa bodu 9 Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK môžete byť prijatí bez nutnosti vykonania NPS, a to takto:  a) každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného, alebo farmaceutického zamerania do 1,100 vrátane; b) každý uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia alebo chémia; c) pokiaľ uchádzač nebol prijatý podľa podmienky a) alebo b) je na štúdium prijatý ak sa umiestnil podľa poradia úspešnosti v NPS s najlepším výsledkom.

Kedy sa dozviem, či som prijatý na školu?
Po zasadnutí komisie dekana FaF UK, ktorá rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov podľa schválených pravidiel prijímacieho konania na daný akademický rok. Komisia zasadne v priebehu mesiaca júl. Jediným kritériom pre prijatie / neprijatie predstavuje poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov o úrovni študijných predpokladov podľa Národných porovnávacích skúšok (NPS). Prijatým i neprijatým uchádzačom bude následne zaslané písomné vyrozumenie na trvalú adresu do vlastných rúk uvedenú v prihláške.

Čo mám robiť po tom, ako obdržím rozhodnutie o prijatí na vysokú školu?
Potvrdiť svoj záujem o štúdium elektronickou návratkou (heslo do AIS a najneskorší možný termín potvrdenia záujmu bude uvedený v dekréte o prijatí).

Čo ak budem v čase zasielania rozhodnutí o prijatí neprítomný/á a nevyzdvihnem si ho na pošte?
Rozhodnutie o prijatí je zasielané doporučene do vlastných rúk. Je možné splnomocniť príbuzného na prevzatie zásielky. V prípade, že sa tak nestane a zásielka bude vrátená na Farmaceutickú fakultu je nutné okamžite kontaktovať Študijné oddelenie.

Čo ak zabudnem potvrdiť svoj záujem o štúdium elektronickou návratkou?
V súlade so zákonom o vysokých školách strácate právo na zápis na štúdium a Vaše miesto bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia úspešnosti.

Môžem sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať?
Áno, do 8 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o neprijatí je možné sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Namietať možno rozpor so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo fakulty, alebo s §57 zákona o vysokých školách. … §57 ods (1) definuje: „Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Vysoká škola nesmie prijatie na štúdium podmieniť žiadnym finančným plnením okrem poplatku podľa §92 ods. 10“ (poplatku za prijímacie konanie).

Je možné akceptovať odvolanie, v ktorom uvádzam, že mám o štúdium naozaj záujem, a že ma to baví?
Nie, žiaľ to nie je možné. Toto nie je kritérium, ktoré by umožňovalo spomedzi neprijatých uchádzačov vybrať tých, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, tak ako to určuje zákon.

Musím poslať odvolanie, aby som bol prijatý, v prípade, že sa bude posúvať čiara?
Pri nenaplnení kapacitných možností fakulty dekan rozhodne o prijatí ďalších študentov podľa poradia úspešnosti. Posun čiary, resp. zníženie percentilu potrebného pre prijatie na štúdium na FaF UK nie je podmienené zaslaním odvolania, preto ho zasielať nie je potrebné.

Aký percentil je potrebný na prijatie?
Nie je stanovený presný percentil, ktorý by Vám zaručil Vaše prijatie. Je stanovený počet uchádzačov, ktorých môže fakulta v danom akademickom roku prijať – pre akademický rok 2019/2020 je to 250 uchádzačov na spojené magisterské štúdium farmácie a 40 na bakalársky študijný stupeň zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Po ukončení prijímacieho konania realizujúca spoločnosť odovzdá FaF UK zoznam uchádzačov s ich výsledným percentilom (v prípade viacnásobného testovania sa berie do úvahy najlepší výsledok) a za dvestým (resp. štyridsiatym) uchádzačom s najvyšším percentilom sa urobí čiara. Títo uchádzači budú prijatí, ostatní, žiaľ, neprijatí.

Prečo fakulta zmenila spôsob prijímania prostredníctvom Národných porovnávacích skúšok? Predtým to tak nebolo.
K tomuto kroku nás viedli predovšetkým dva dôvody: 1. Štúdium farmácie je náročné na vedomosti a vyžaduje zodpovedajúci intelekt. Rozhodli sme sa teda hľadať študentov, ktorí majú na toto štúdium najlepšie predpoklady. Preto popri vedomostiach z biológie a z chémie (ktoré hrajú stále rozhodujúcu úlohu) budeme brať pri výbere do úvahy aj intelektuálne predpoklady na vysokoškolské štúdium (test všeobecných študijných predpokladov). 2. Mnohí uchádzači cestovali v minulosti na prijímaciu skúšku do Bratislavy stovky kilometrov, čo bolo pre nich náročné časovo aj finančne. Dlho sme hľadali alternatívne riešenie, fakulta však nevedela zabezpečiť prijímacie skúšky mimo našich priestorov. Preto nám prišla vhod možnosť realizácie porovnávacích skúšok vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v Českej Republike. Rozhodli sme sa teda takto vyjsť v ústrety uchádzačom, ktorí teraz budú môcť absolvovať porovnávacie skúšky blízko svojho trvalého bydliska.

Prečo rozhoduje o prijatí na fakultu súkromná spoločnosť? Čo s tým má mať tá čo spoločné?
Presne tak. Nič. Preto ani nerozhoduje o ničom. Úlohou externej spoločnosti je otestovať uchádzača a vystaviť výsledok o jeho vedomostiach a schopnostiach. Každý uchádzač súťaží iba s ostatnými uchádzačmi, žiadne iné faktory v prijímacom konaní nehrajú úlohu. Vymyslieť systém ako vybrať najlepších 200 z násobne väčšieho počtu uchádzačov je vždy výzva. Veríme, že poslaním vysokej školy nie je skúšať stredoškolákov. Keďže ale každá vysoká škola chce bezpodmienečne vybrať tých najlepších, potrebuje sa čo najviac priblížiť k ideálnemu systému výberu. Z tých málo možností, ktoré sa nám ponúkajú sme si vybrali spôsob, ktorý je plne transparentný a v plnej miere zachováva princíp rovnosti podmienok a rovnosti príležitostí. Práve to, že testovanie pre nás robí zahraničná, nezávislá, certifikovaná spoločnosť so skúsenosťami, nám dáva záruku profesionálneho a nespochybniteľného zhodnotenia každého uchádzača.

Kto alebo čo teda rozhoduje o prijatí na fakultu?
O prijatí na štúdium rozhoduje výhradne dekan fakulty, po posúdení prijímacieho konania komisiou a všetko rozhodovanie sa deje podľa prísnych pravidiel daných Akademickým senátom FaF UK a pod jeho prísnou kontrolou. Práve to, že dlhé roky dbáme na absolútnu transparentnosť a nespochybniteľnosť prijímacieho konania, nám prináša vysokú dôveryhodnosť v rámci vysokoškolského vzdelávania v SR. Jediný rozhodujúci faktor, ktorý uchádzačovi zabezpečí jeho prijatie na FaF UK je jeho konkurenčná výhoda oproti iným uchádzačom založená výlučne na jeho vedomostiach a predpokladoch na štúdium.

V prípade, že som chorý a nemôžem sa dostaviť na testovanie, čo mám robiť?
Okamžite kontaktovať spoločnosť realizujúcu NPS.

Môžem si po testovaní pozrieť svoj test?
Áno. Najneskôr 24 hodín od momentu testovania bude na webovej stránke spoločnosti realizujúcej testovanie umožnený uchádzačovi prístup k jeho vlastnému testu i k vyhodnoteniu tohoto testu. Uchádzač môže vyjadriť svoj nesúhlas s vyhodnotením testovej úlohy, alebo môže vyjadriť nesúhlas so samotnou testovou úlohou. Po vyjadrení nesúhlasu sa môžu k jeho postoju vyjadriť aj ostatní účastníci testovania. V prípade, že sa účastníci testovania zhodnú na problematickosti testovej úlohy bude ich požiadavka postúpená komisii zloženej z odborníkov v danej oblasti. Ak odborníci usúdia, že úloha bola naozaj problematická môžu túto úlohu z testovania vyradiť a výsledok testovania sa adekvátne k počtu zvyšných úloh prepočíta pre všetkých účastníkov testovania.

Čo ak zistím, že mi mal byť v teste pridelený bod, ale pridelený mi nebol?
Svoje námietky a pochybnosti konzultujte v pripomienkovacom konaní priamo na webovej stránke spoločnosti realizujúcej testovanie.

Môže do môjho testu nahliadnuť môj príbuzný / kamarát namiesto mňa?
Iba ak by ste mu poskytli svoj prístup na webovú stránku spoločnosti realizujúcej testovanie.

Počul som, že existujú skriptá z biológie a chémie na prijímačky. Kde sa dajú kúpiť?
Odporúčaná literatúra na štúdium na NPS sú všetky stredoškolské učebnice a iná študijná literatúra, ktorá sa venuje biológii a chémii na takej úrovni, aby uchádzač mohol byť úspešný v rámci prijímacieho konania na FaF UK. Dnes, na rozdiel od minulosti, neexistujú žiadne oficiálne skriptá pre prípravu na prijímacie konanie, ktoré by boli zároveň zdrojom otázok pre NPS.