Fakulta veřejných politik v Opavě

31. 5. 2020 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy),
do 31. 8. 2020 (doktorský studijní program)

Naše absolventy v praxi naleznete zde: https://absolventi.slu.cz/hall/.

Fakulta veřejných politik poskytuje tato stipendia:

– Stipendijní program děkana na podporu aktivit nad rámec studijních povinností

– Stipendijní program děkana na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků

– Stipendijní program děkana na podporu sociálně znevýhodněných studentů s dobrými studijními výsledky

– Stipendijní program děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci

– další

Více informací zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/sostipendia

Nabídky brigád a možnosti praxe naleznete na Kariérním portálu Slezské univerzity v Opavě, který prohlubuje spolupráci mezi studenty, absolventy a zajímavými zaměstnavateli: https://kariera.slu.cz/?locale=cs.

Vybrané studijní obory s ustálenou poptávkou na trhu práce:

– všeobecná sestra,

– veřejná správa a sociální politika,

– sociální patologie a prevence,

– edukační péče o seniory.

Spolupráci mezi studenty, absolventy a zajímavými zaměstnavateli rozšiřuje a zefektivňuje také Kariérní portál Slezské univerzity v Opavě: (https://kariera.slu.cz/?locale=cs).

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Fakulta veřejných politik v Opavě – fakulta pro 21. století

Je jednou ze tří fakult Slezské univerzity v Opavě. Její absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice, sociální práci až po sféru veřejné správy. Pod fakultu spadá Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav středoevropských studií, Ústav veřejné správy a regionální politiky.

Většinu studijních oborů lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Na fakultě studuje více než tisíc studentů, z nichž především studenti magisterských oborů a doktorského studijního programu se pravidelně zapojují do tvůrčí činnosti a realizace vlastních výzkumných aktivit. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (například v Německu, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, v Itálii nebo na Slovensku).

Vedle prospěchových a dalších stipendií mohou studenti se zájmem o vědeckou činnost získat prostředky k jejímu financování účastí v projektech studentské grantové soutěže a mohou také uspět v soutěži o nejlepší závěrečnou práci. Vědeckovýzkumné aktivity Fakulty veřejných politik v Opavě se opírají jednak o dlouhodobé historické výzkumy perzekucí, které probíhají na Ústavu středoevropských studií, jednak o zkoumání pedagogických, psychologických a sociálně patologických aspektů české společnosti, kvality ošetřovatelské péče nebo širší problematiky sociální solidarity. Určitým garantem kvality všech výzkumných aktivit je Centrum empirických výzkumu.

Fakulta sídlí v nově zrekonstruovaném novobarokním paláci zemského finančního ředitelství z počátku 20. století, kde se dnes nachází moderní výukové prostory včetně několika počítačových učeben, odborná pracoviště i zázemí pro studenty či přilehlá novostavba univerzitní knihovny. Více informací zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/.

Často kladené otázky